The Math League

Summer Math Camp

Latest Contest Results

Taking Math Contests Online

Math League Bookstore

Schools Register for Contests

Honors List: 2019-2020 Mathematics League Contests in China (Second Round, Grades 7-8, Jan-Feb 2020)

CONGRATULATIONS!

 

 

Honor Roll of Distinction Certificate

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Ziyu An
(No. **********0159)
Andrew Chen Cai
(No. **********8009)
Tingze Cai
(No. **********9869)
Zijian Cao
(No. **********8012)
Qixuan Chang
(No. **********0039)
Siqi Chen
(No. **********0009)
Yi Chen
(No. **********7136)
Yihan Chen
(No. **********0002)
Yufei Chen
(No. **********0001)
Chenchen Chu
(No. **********0005)
Dayan
(No. **********6069)
Jinglin Deng
(No. **********8252)
Quanyou Deng
(No. **********7081)
Zishan Ding
(No. **********0029)
Guochen Dong
(No. **********9798)
Ruize Du
(No. **********6323)
Xianyi Du
(No. **********8009)
Yining Du
(No. **********0004)
Yichen Duan
(No. **********0029)
Detao Fang
(No. **********7166)
Chenyi Feng
(No. **********0001)
Jimin Feng
(No. **********8197)
Ge Gao
(No. **********8376)
Guoxuan Gao
(No. **********0651)
Siyuan Gao
(No. **********6021)
Yuntian Gao
(No. **********0013)
Zimeng Gao
(No. **********0008)
Pan Gu
(No. **********0033)
Haoxiang Guo
(No. **********0024)
Jiade Guo
(No. **********4375)
Ruiqi Guo
(No. **********0011)
Huize Han
(No. **********0021)
Junyu Han
(No. **********8068)
Jiaqi Hao
(No. **********0008)
Chenhan He
(No. **********0011)
Kangran He
(No. **********6005)
Yuyang He
(No. **********0009)
Ruixuan Hu
(No. **********0002)
Yicheng Hu
(No. **********0001)
Yunying Hu
(No. **********2454)
Huihui Huang
(No. **********0174)
Peiye Huang
(No. **********0201)
Tianyu Huang
(No. **********8792)
Zimeng Huang
(No. **********0064)
Xiangru Ji
(No. **********0003)
Jian Jia
(No. **********9217)
Yechun Jia
(No. **********9206)
Yuchuan Jia
(No. **********2541)
Anlun Jiang
(No. **********0044)
Chengyun Jiang
(No. **********1001)
Haocheng Jiang
(No. **********1122)
Yueqiao Jiang
(No. **********1016)
Zhuoxi Jiang
(No. **********0025)
Fengqian Jiao
(No. **********0013)
Yitian Jin
(No. **********8048)
Vishal Kasthurirangan
(No. **********0004)
Dechen Kong
(No. **********9216)
Fengming Kuo
(No. **********0002)
Kerui Li
(No. **********8236)
Linshen Li
(No. **********7911)
Luoluo Li
(No. **********8053)
Minshi Li
(No. **********4011)
Rongrong Li
(No. **********8041)
Sitong Li
(No. **********0013)
Yuheng Li
(No. **********0046)
Zhenglin Li
(No. **********8042)
Zhongxu Li
(No. **********6309)
Yuxuan Lian
(No. **********8028)
Shengbo Lin
(No. **********0014)
Xilong Lin
(No. **********8013)
Xinyao Lin
(No. **********1107)
Yi Lin
(No. **********8009)
Baiyu Liu
(No. **********0009)
Bingting Liu
(No. **********1080)
Dingshuo Liu
(No. **********0002)
Pinghan Liu
(No. **********3818)
Wei Liu
(No. **********2043)
Xinzhu Liu
(No. **********6213)
Yahan Liu
(No. **********7911)
Yihan Liu
(No. **********8003)
Yilin Liu
(No. **********7016)
Yutu Liu
(No. **********8263)
Keyang Lu
(No. **********0010)
Yuguang Lu
(No. **********6629)
Weiqi Lui
(No. **********0007)
Haohao Luo
(No. **********0125)
Ziyun Luo
(No. **********0004)
Chenshuo Lv
(No. **********0005)
Jinhao Lv
(No. **********0041)
Guanyou Lyu
(No. **********2849)
Hudson Ma
(No. **********0002)
Jiaxin Ma
(No. **********0001)
Hongye Mu
(No. **********7333)
Zheng Ni
(No. **********0218)
Zihao Niu
(No. **********3163)
Deming Pan
(No. **********0670)
Mingzhen Qian
(No. **********7123)
Wenjie Qian
(No. **********7032)
Yiying Qin
(No. **********0002)
Haotian Shan
(No. **********0023)
Pengyu Shen
(No. **********1113)
Xianan Shen
(No. **********0033)
Yanlin Shen
(No. **********8289)
Zelin Shen
(No. **********0022)
Zibo Shen
(No. **********0015)
Ruiyang Song
(No. **********6005)
Yutang Song
(No. **********0008)
Yuxuan Song
(No. **********6205)
Tong Su
(No. **********7001)
Zhenghao Su
(No. **********0003)
Chenxiang Sun
(No. **********0022)
Yingbo Sun
(No. **********4301)
Zhuolun Sun
(No. **********6325)
Tianyun Tan
(No. **********5079)
Ziqing Tan
(No. **********0001)
Qingyu Tang
(No. **********1058)
Yuhan Tang
(No. **********0045)
Zhihan Tang
(No. **********8002)
Danyang Wang
(No. **********0004)
Guoxu Wang
(No. **********0232)
Haocheng Wang
(No. **********8002)
Jiahao Wang
(No. **********0005)
Jialian Wang
(No. **********8251)
Jiayi Wang
(No. **********0002)
Jiayun Wang
(No. **********0824)
Jixuan Wang
(No. **********1938)
Kailei Wang
(No. **********1798)
Letao Wang
(No. **********7014)
Liyan Wang
(No. **********0090)
Wenjing Wang
(No. **********7154)
Xiran Wang
(No. **********0846)
Xiyao Wang
(No. **********6391)
Yangfan Wang
(No. **********7155)
Yichen Wang
(No. **********0033)
Yunan Wang
(No. **********1146)
Zhengjie Wang
(No. **********0034)
Zhiting Wang
(No. **********8061)
Zifan Wang
(No. **********0098)
Zimeng Wang
(No. **********0024)
Ziyan Wang
(No. **********0013)
Chuxuan Wei
(No. **********0013)
Qian Wong
(No. **********8019)
Haoran Wu
(No. **********0121)
Haotian Wu
(No. **********0042)
Jiaji Wu
(No. **********0017)
Junqi Wu
(No. **********0809)
Chenxi Xiao
(No. **********1044)
Yuxuan Xiao
(No. **********6202)
Bowen Xie
(No. **********8022)
Yibei Xie
(No. **********0011)
Yuzhen Xie
(No. **********0020)
Yi Xin
(No. **********0032)
Wei Xing
(No. **********0001)
Leli Xu
(No. **********9895)
Letong Xu
(No. **********2455)
Ninghao Xu
(No. **********0380)
Qingyang Xu
(No. **********5960)
Ruiqian Xu
(No. **********8003)
Tianle Xu
(No. **********0213)
Tingyan Xu
(No. **********0219)
Yuankun Xu
(No. **********8001)
Zhuolun Xu
(No. **********0027)
Zichao Xu
(No. **********0136)
Kellen Xue
(No. **********2852)
Ruixuan Yan
(No. **********0024)
Shaozhuo Yan
(No. **********7751)
Shumin Yan
(No. **********5489)
Hongyi Yang
(No. **********0044)
Jiaming Yang
(No. **********0015)
Pengrui Yang
(No. **********7421)
Yajun Yang
(No. **********6307)
Yitong Yang
(No. **********0207)
Ziyi Yang
(No. **********7001)
Jian Yao
(No. **********8021)
Li Yao
(No. **********0067)
Runchen Yao
(No. **********8059)
Jihua Ye
(No. **********8609)
Guanqiao Yi
(No. **********0001)
Beirui Ying
(No. **********0021)
Chengjun Yu
(No. **********8004)
Hongchuan Yu
(No. **********2322)
Kaihang Yu
(No. **********0556)
Xianghan Yu
(No. **********0097)
Yutong Yuan
(No. **********1084)
Zhenghan Zang
(No. **********8001)
Weixiang Zeng
(No. **********6934)
Hanyue Zhang
(No. **********8036)
Jialin Zhang
(No. **********8010)
Jingtian Zhang
(No. **********2452)
Junxiang Zhang
(No. **********0210)
Keyan Zhang
(No. **********0819)
Zichen Zhang
(No. **********0004)
Bincan Zhao
(No. **********0002)
Hanzhang Zhao
(No. **********0053)
Jiahe Zhao
(No. **********0033)
Kangkai Zhao
(No. **********7137)
Qiuyi Zhao
(No. **********0006)
Tianxing Zhao
(No. **********8012)
Yangyi Zhao
(No. **********8020)
Yihan Zhao
(No. **********0009)
Yirui Zhao
(No. **********6220)
Hao Zheng
(No. **********1053)
Xincheng Zheng
(No. **********1077)
Zixiao Zheng
(No. **********0043)
Ji Zhou
(No. **********7011)
Qianxiang Zhou
(No. **********5823)
Xuanhao Zhou
(No. **********8003)
Yihuan Zhou
(No. **********6016)
Zhifan Zhou
(No. **********0027)
Zijie Zhou
(No. **********7166)
Ziyu Zhou
(No. **********6212)
Chengsong Zhu
(No. **********8005)
Tianjian Zhu
(No. **********3951)
Tianle Zhu
(No. **********8070)
Wanjiang Zhu
(No. **********8085)
Yunxin Zhu
(No. **********0825)
Yishan Zong
(No. **********0063)
Muyan Zou
(No. **********0100)
Kairen Zuo
(No. **********0003)

 

 

Honor Roll Certificate

Note: In alphabetical order by student last name.

Student Student Student
Yousef Ayad
(No. **********0003)
Zihao Bai
(No. **********0332)
Zixun Bai
(No. **********0041)
Mengyan Bo
(No. **********0210)
Yuwen Cai
(No. **********0115)
Xinyi Cao
(No. **********0045)
Ge Ji Le Chao
(No. **********0846)
Lingdi Chen
(No. **********5650)
Yinuo Chen
(No. **********0002)
Yitian Chen
(No. **********0121)
Yongli Chen
(No. **********8004)
Zhenghan Chen
(No. **********7120)
Zhousheng Chen
(No. **********0011)
Yuyang Chu
(No. **********0001)
Wenxi Dai
(No. **********0044)
Junbo Dang
(No. **********0283)
Diwen Deng
(No. **********8005)
Yiteng Ding
(No. **********8015)
Jinhang Dong
(No. **********0007)
Yixiao Dong
(No. **********0005)
Siyu Duan
(No. **********0007)
Khaled Elmogy
(No. **********0001)
Wenzhi Fang
(No. **********0811)
Xiang Fang
(No. **********0149)
Weiyi Fu
(No. **********8028)
Jinxiong Gao
(No. **********0501)
Jingqi Gu
(No. **********8022)
Qiushi Gu
(No. **********1021)
Yuxi Gu
(No. **********7058)
Zheyan Guan
(No. **********0099)
Chenenwei Guo
(No. **********0001)
Jiaqi Guo
(No. **********7030)
Murong Guo
(No. **********0036)
Xiting Guo
(No. **********6208)
Yu Guo
(No. **********0005)
Songyan Han
(No. **********0350)
Jiahui He
(No. **********7095)
Ruien He
(No. **********6656)
Shibo He
(No. **********6214)
Youjia He
(No. **********8074)
Zhengqian Hou
(No. **********0435)
Jiaming Hu
(No. **********0017)
Siyang Hu
(No. **********8017)
Zhengyang Hu
(No. **********0019)
Haoran Huang
(No. **********0154)
Junxi Huang
(No. **********0002)
Junyu Huang
(No. **********0004)
Yaqing Huang
(No. **********0239)
Yika Huang
(No. **********0115)
Yuan Huang
(No. **********3369)
Zixiong Huang
(No. **********0040)
Yangxu Ji
(No. **********0377)
Che Jia
(No. **********0009)
Hongyan Jia
(No. **********1020)
Sihan Jia
(No. **********1026)
Pinpeng Jiang
(No. **********0006)
Xinbei Jiang
(No. **********0045)
Yu'an Jiang
(No. **********0056)
Tianze Jin
(No. **********0003)
Zehao Ju
(No. **********0801)
Yihan Ke
(No. **********8007)
Soonwoo Kwon
(No. **********0022)
Junkai Lao
(No. **********0002)
Yalan Lei
(No. **********0126)
Boning Li
(No. **********6020)
Hao Li
(No. **********0003)
Jiabao Li
(No. **********4582)
Kexin Li
(No. **********0093)
Kun Li
(No. **********7013)
Wenjin Li
(No. **********0043)
Yitong Li
(No. **********0003)
Yulu Li
(No. **********0205)
Yunge Li
(No. **********0236)
Zhexian Li
(No. **********0008)
Zhuoxuan Li
(No. **********0018)
Ziyi Li
(No. **********8264)
Haoyu Liang
(No. **********0414)
Siyue Liang
(No. **********0288)
Xinyue Liang
(No. **********9056)
Zhiyu Liang
(No. **********0013)
Jiaheng Liao
(No. **********7136)
Rong Liao
(No. **********8005)
Haoxuan Lin
(No. **********0003)
Jingxuan Lin
(No. **********8010)
Shiqi Lin
(No. **********0001)
Ziyu Lin
(No. **********8157)
Haoling Liu
(No. **********0078)
Jucheng Liu
(No. **********0018)
Ruiyao Liu
(No. **********0021)
Tianyue Liu
(No. **********0179)
Wanzhou Liu
(No. **********8038)
Yenchun Liu
(No. **********6939)
Yujie Liu
(No. **********0271)
Yulin Liu
(No. **********0058)
Yuxin Liu
(No. **********0021)
Zixuan Long
(No. **********0028)
Caimai Lu
(No. **********0011)
Donghan Lu
(No. **********0004)
Junhao Lu
(No. **********7074)
Qiyuan Lu
(No. **********0010)
Zening Lu
(No. **********8286)
Qihao Luo
(No. **********6218)
Shenyifan Luo
(No. **********8057)
Weili Luo
(No. **********0027)
Menghan Lv
(No. **********0030)
You Lv
(No. **********2804)
Gezhi Ma
(No. **********0018)
Jiachen Ma
(No. **********0071)
Junxiao Ma
(No. **********8017)
Xinyi Ma
(No. **********0024)
Xinyue Ma
(No. **********8015)
Zimo Ma
(No. **********0002)
Jiaxiong Mao
(No. **********0281)
Jinghua Mao
(No. **********0023)
Xinyue Mei
(No. **********1091)
Daoyu Min
(No. **********0012)
Chu Ming
(No. **********0045)
Pengru Ou
(No. **********0011)
Mingyang Pan
(No. **********0203)
Yuntao Pang
(No. **********0007)
Yuqiao Qin
(No. **********0718)
Jier Qiu
(No. **********0013)
Yi Qiu
(No. **********0116)
Silin Qu
(No. **********1171)
Junjie Quan
(No. **********0107)
Jacob Ren
(No. **********0005)
Yaxian Ren
(No. **********0241)
Weiwei Shan
(No. **********0017)
Zhihang Shang
(No. **********0396)
Shuting Shao
(No. **********8253)
Tingyu Shao
(No. **********0020)
Qinyun Shen
(No. **********0006)
Ruihan Shen
(No. **********0447)
Xincheng Shen
(No. **********2509)
Jinhang Shi
(No. **********0081)
Sumeng Shi
(No. **********0083)
Yucheng Shi
(No. **********0390)
Zihan Su
(No. **********1099)
Yihang Sun
(No. **********0021)
Yuyue Sun
(No. **********0008)
Hongxiu Tang
(No. **********7172)
Ran Tao
(No. **********8020)
Shengyuan Tian
(No. **********0609)
Chen Wang
(No. **********7079)
Hanjin Wang
(No. **********0002)
Haoquan Wang
(No. **********0014)
Jiajun Wang
(No. **********0092)
Jiayuan Wang
(No. **********8053)
Qihua Wang
(No. **********0244)
Shaoxiang Wang
(No. **********1066)
Xinlu Wang
(No. **********7150)
Yaowen Wang
(No. **********0001)
Yiming Wang
(No. **********8218)
Yuntong Wang
(No. **********1048)
Zexuan Wang
(No. **********5381)
Zixuan Wang
(No. **********0012)
Ziyuan Wang
(No. **********8270)
Jiaxiang Wei
(No. **********7184)
Yuening Wong
(No. **********0049)
Tan Wu
(No. **********0826)
Xiaoyang Xia
(No. **********6215)
Rujue Xiang
(No. **********0003)
Linying Xie
(No. **********5107)
Zhuoran Xie
(No. **********0049)
Yuqi Xin
(No. **********0501)
Minshen Xiong
(No. **********8001)
Kangjing Xu
(No. **********0007)
Lechen Xu
(No. **********8002)
Xi Xu
(No. **********0216)
Mufan Xue
(No. **********7157)
Chenzhang Yan
(No. **********7033)
Lei Yan
(No. **********0019)
Ruojing Yan
(No. **********0020)
Danni Yang
(No. **********0837)
Guoxiang Yang
(No. **********6211)
Mingshu Yang
(No. **********5950)
Ruizhe Yang
(No. **********0028)
Shize Yang
(No. **********0017)
Taocheng Yang
(No. **********8297)
Teng Yang
(No. **********0034)
Yuanqing Yang
(No. **********0006)
Yuning Yang
(No. **********0006)
Fangzhen Yao
(No. **********0094)
Zhuojun Yao
(No. **********8010)
Yiting Ye
(No. **********0001)
Lu Yin
(No. **********0701)
Bowen Yu
(No. **********0027)
Le Yu
(No. **********0806)
Qiushi Yu
(No. **********0022)
Yanxi Yu
(No. **********0032)
Shengjie Yuan
(No. **********7121)
Shihan Yuan
(No. **********8278)
Haokai Zhang
(No. **********0002)
Huanyu Zhang
(No. **********1236)
Jiarui Zhang
(No. **********0015)
Jingzhi Zhang
(No. **********0154)
Junhuai Zhang
(No. **********0561)
Junyi Zhang
(No. **********0002)
Meixi Zhang
(No. **********0006)
Ruixuan Zhang
(No. **********0438)
Tianyuan Zhang
(No. **********0022)
Yichen Zhang
(No. **********8082)
Ziyuan Zhang
(No. **********8291)
Jingyi Zhao
(No. **********0272)
Ruicai Zhao
(No. **********0007)
Yanzhi Zhao
(No. **********0001)
Yubo Zhao
(No. **********8002)
Zhiyuan Zhao
(No. **********7143)
Chunrui Zheng
(No. **********0036)
Daiqi Zheng
(No. **********0026)
Jingyu Zhi
(No. **********0003)
Aohan Zhu
(No. **********2059)
Haoming Zhu
(No. **********0127)
Jiahao Zhu
(No. **********7006)
Mutong Zhu
(No. **********0230)
Wenhao Zhu
(No. **********7017)
Yongne Zhu
(No. **********9695)
Zhaoyang Zhu
(No. **********6033)